fbpx
elenfrdees

Οι λεπτομέρειες λογαριασμού

Οροι χρήσης

English 

MAISON DE MADAGASCAR

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21 ΑΘΗΝΑ /ZOODOCHOU PIGIS 21 ATHENS

VAT number (Greece) .:EL106682832

TEL.+30 2103300818


The present terms of use are applied to and regulate every visit and use of the online store and the website of www.maisondemadagascar.com
The present terms describe and regulate every transaction of the website’s users and our clients.

Every user of the online shop www.maisondemadagascar.com is presumed to have read, understood and accepted the present terms before proceeding with any website use and transaction with the company. Please read the present terms and if you have any queries, do not hesitate to contact us.

 

 1. PLACING AN ORDER
The available types of ordering are the following:

–  Ordering by the order form of our Website www.maisondemadagascar.com

–  Ordering by e-mail.

You can place your order, by e-mailing the codes, a description of the products you wish to acquire and your contact information at our email : info@maisondemadagascar.gr

2. PAYMENT METHODS

– Payment upon delivery.

The products are shipped by a courier shipping company and the client pays the cost, which consists of the price of the product/s and the relevant shipping charges, upon the time of delivery.

- PayPal. Make your purchases online, without adding your personal data in the site.
- Debit or credti card.

– Deposit or remittance in a bank account.

The client can deposit or remit the exact amount for the product/s and any shipping charges in the Company’s bank account held in the Piraeus bank with the details mentioned below, obligatorily indicating the name, surname and if possible the number of the particular order. 

Piraeus bank

IBAN :GR34 0172 0800 0050 8008 2488628
name : ANDRIANTSIKOTO R. IKIADY
swift code : PIRBGRAA    
 

 

After the money are deposited, in order to facilitate and service the order faster, please let us know about your deposit by sending us the bank receipt by email at info@maisondemadagascar.gr

After the order cost is being deposited in the above-mentioned bank account and after we receive the deposit receipt, the user’s order will be regarded as complete.

For the delivery of products outside of Greece the available methods of payment are: Bank deposit.

3. DELIVERY & RETURNS POLICY

Items purchased on maisondemadagascar.com are eligible for return or exchange within 14 days of delivery.

Items must be returned to us in perfect condition. In this case, you shall solely bear the immediate cost of returning the product. 

Send an e-mail to info@maisondemadagascar.com with your bank account details for the return deposit

4. PERSONAL DATA

The cases where the online store www.maisondemadagascar.com will need some personal details (name, email address, shipping address, phone, etc.) is generally for processing of your order.

The personal information you provide to the online store www.maisondemadagascar.com is kept solely and exclusively for reasons relating to our transactions with you, for communication purposes and for improvement of services provided, and may not be used or given to third parties (with the exception of competent authorities as provided for by law). The online store www.maisondemadagascar.com operates in accordance with applicable Greek and EU legislation and keeps a secure record of your personal data for as long as you are registered with any www.maisondemadagascar.com service. This information is deleted after termination by any means of the transactional relationship.

In addition, you may at any time, if there is reason, proceed to make changes to the personal information you have given us, or restrict or remove the use of a part of this information by completing the appropriate electronic submission form. In any event, we inform you of your rights to access and opposition in accordance with Articles 12 and 13 of Law 2472/1997.

5.COOKIES

Like most sites on the web, maisondemadagascar also uses cookies in order to recognize the user and offer personalized services.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS


To use the website www.maisondemadagascar.com, the user obtains a non-exclusive, non-transferable, restricted right to access, use and display the website. This right concerns exclusively and only the user as an individual that will use the website and all its functions exclusively for a private and non-commercial use and under the condition that he will fully and from the start conform to the Terms Of Use as they apply each time.

The Website and all its content, as described below, remain in the ANDRIANTSIKOTO R. IKIADY(MAISON DE MADAGASCAR) company’s absolute ownership, unless it is expressly mentioned otherwise. All the information, photos, sketches, images, sounds, music, descriptions, texts, comments, interactive information, ideas, notes, articles and all the rest elements that are included but not restricted, the designing, the structure, the selections, the coordination, the aesthetics, the way and the form the Website is portrayed, as well as this content’s settlement are products of intellectual creation and are protected by intellectual or/and industrial rights which either belong to the Company or to third parties and have been granted to it. The whole Content is protected by the intellectual property and other laws and international treaty provisions in Greece and the European Union (and other countries’ similar legislation). All the trade names and logos as well as the intellectual property rights relevant to our Company’s Website belong to the Company or each time mentioned beneficiaries.

The User cannot alter, resell, issue, distribute or in any way financially or else exploit the www.maisondemadagascar.com content (as a whole or partly) without a prior special written consent of the ANDRIANTSIKOTO R. IKIADY (MAISON DE MADAGASCAR)  company.

7. DISCLAIMER
The online store www.maisondemadagascar.com cannot guarantee the availability of products, but will ensure that customers are notified of any unavailability in time. The online store www.maisondemadagacar.com is not responsible for delays in delivery after they are received by the delivery carrier.

The online store www.maisondemadagascar.com is not responsible for any technical problems that may occur to users when they attempt to access the website which are associated with the compatibility of their own computer to access the website. Also, the online store www.maisondemadagascar.com , has no liability for acts or omissions of third parties, and especially non-authorized third party interventions in products and / or services and / or information available through it.

By using the website, you agree fully that the use is at your own responsibility. The online store www.maisondemadagascar.com will make every effort to provide high service quality but cannot guarantee that there will be no interruptions or errors.

The company has the right to interrupt the access and use of the website of any user violates these terms


Ελληνικά 
 

MAISON DE MADAGASCAR

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21 ΑΘΗΝΑ / ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΙΓΗΣ 21 ΑΘΗΝΑ

Αριθμός ΦΠΑ (Ελλάδα): EL106682832

ΤΗΛ. +30 2103300818


Οι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και ρυθμίζουν κάθε επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού καταστήματος και του ιστότοπου www.maisondemadagascar.com. Οι παρόντες όροι περιγράφουν και ρυθμίζουν κάθε συναλλαγή των χρηστών του ιστότοπου και των πελατών μας.

Κάθε χρήστης του διαδικτυακού καταστήματος www.maisondemadagascar.com τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση ιστότοπου και συναλλαγή με την εταιρεία. Διαβάστε τους παρόντες όρους και αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι διαθέσιμοι τύποι παραγγελιών είναι οι εξής:

- Παραγγελία μέσω της φόρμας παραγγελίας της ιστοσελίδας μας www.maisondemadagascar.com

- Παραγγελία μέσω e-mail.

Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας, στέλνοντας e-mail τους κωδικούς, περιγραφή των προϊόντων που θέλετε να αποκτήσετε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο email μας: info@maisondemadagascar.gr

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Πληρωμή κατά την παράδοση.

Τα προϊόντα αποστέλλονται από μια εταιρεία αποστολής ταχυμεταφορών και ο πελάτης πληρώνει το κόστος, το οποίο αποτελείται από την τιμή του προϊόντος και τις σχετικές χρεώσεις αποστολής, κατά την παράδοση.

- PayPal. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στο διαδίκτυο, χωρίς να προσθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στον ιστότοπο.

- Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

- Κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει το ακριβές ποσό για τα προϊόντα και τυχόν χρεώσεις αποστολής στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που διατηρείται στην τράπεζα Πειραιώς με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, αναφέροντας υποχρεωτικά το όνομα, το επώνυμο και, εάν είναι δυνατόν, τον αριθμό της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR34 0172 0800 0050 8008 2488628
Όνομα: ANDRIANTSIKOTO R. IKIADY
γρήγορος κωδικός: PIRBGRAA

 

Μετά την κατάθεση των χρημάτων, για να διευκολύνετε και να συντηρήσετε την παραγγελία πιο γρήγορα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την κατάθεσή σας στέλνοντας μας την τραπεζική απόδειξη μέσω email στο info@maisondemadagascar.gr

Μετά την κατάθεση του κόστους παραγγελίας στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό και αφού λάβουμε την απόδειξη κατάθεσης, η παραγγελία του χρήστη θα θεωρηθεί πλήρης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (24%) 

 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τα είδη που αγοράζονται στο maisondemadagascar.com είναι κατάλληλα για επιστροφή εντός 14 ημερών από την παράδοση.

Τα αντικείμενα πρέπει να μας επιστραφούν σε άριστη κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιβαρυνθείτε αποκλειστικά με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Στείλτε ένα e-mail στο info@maisondemadagascar.com με τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού για την κατάθεση επιστροφής

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com θα χρειαστεί κάποια προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο κ.λπ.) είναι γενικά για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές μας μαζί σας, για λόγους επικοινωνίας και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται ή να παρέχονται σε τρίτους (με την εξαίρεση των αρμόδιων αρχών όπως προβλέπεται από το νόμο). Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διατηρεί ένα ασφαλές αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε οποιαδήποτε υπηρεσία www.maisondemadagascar.com. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται μετά τον τερματισμό με οποιοδήποτε μέσο της σχέσης συναλλαγής.

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, εάν υπάρχει λόγος, να προχωρήσετε σε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε δώσει ή να περιορίσετε ή να καταργήσετε τη χρήση μέρους αυτών των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας πρόσβασης και αντίθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997.

 

5. COOKIES

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι στον Ιστό, το maisondemadagascar.com χρησιμοποιεί επίσης cookies για να αναγνωρίσει τον χρήστη και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Για να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο www.maisondemadagascar.com, ο χρήστης αποκτά ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και εμφάνισης του ιστότοπου. Αυτό το δικαίωμα αφορά αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη ως άτομο που θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και όλες τις λειτουργίες του αποκλειστικά για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφωθεί πλήρως και από την αρχή με τους Όρους Χρήσης που ισχύουν κάθε φορά.

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενό του, όπως περιγράφεται παρακάτω, παραμένουν στην εταιρεία ANDRIANTSIKOTO R. IKIADY (MAISON DE MADAGASCAR)

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα διασφαλίσει ότι οι πελάτες ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν μη διαθεσιμότητα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagacar.com δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση αφού παραληφθούν από τον μεταφορέα παράδοσης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο που σχετίζονται με τη συμβατότητα του υπολογιστή τους για πρόσβαση στον ιστότοπο. Επίσης, το διαδικτυακό κατάστημα www.maisondemadagascar.com, δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, και ιδιαίτερα για μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως ότι η χρήση είναι δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maisondemadagascar.com θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας οποιουδήποτε χρήστη παραβιάζει αυτούς τους όρους

 

 

Πληροφορίες πελάτη
Πληροφορίες Χρέωσης

 
terms of service